Regulamin sklepu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zakres i zasady zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem: www.wszystkododrewna.com , prowadzonego przez firmę PRO FUTURO FHU PIOTR WRÓBLEWSKI z siedzibą w Radom 26-600, ulica Wyścigowa 43D/32 NIP 9482637283, REGON 524079823
   Dane kontaktowe: telefon 786499805, adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@wszystkododrewna.com.
  2. PRO FUTURO FHU PIOTR WRÓBLEWSKI nazywana dalej Sprzedawcą lub Sklepem Internetowym działającym w domenie www.wszystkododrewna.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w całości, bądź któregoś z punktów w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu przez niego zamówienia.
  3. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm) informujemy, że podane przez klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe udostępnione na podstawie zgód klienta zbierane są do celów przewidzianych w wyrażonych zgodach. Każdy klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich edycji albo żądania ich usunięcia.
 1. DEFINICJE
  1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
  3. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobom prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  6. Sprzedawca:
   PRO FUTURO FHU PIOTR WRÓBLEWSKI
   NIP. 9482637283 REGON 524079823
    
  7. Adres siedziby Sprzedającego:
   Wyścigowa 43D/32,
   26-600 Radom.
  8. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://www.wszystkododrewna.com/ za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
  9. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/umowa dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  10. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
  11. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na:
   1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
   2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
   3. inne formy interakcji za pomocą danych.
  12. Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
  13. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://www.wszystkododrewna.com/polityka-cookies
  14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
  15. Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
  16. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://www.wszystkododrewna.com/odstapienie-od-umowy.
  17. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://www.wszystkododrewna.com/odstapienie-od-umowy.
  18. Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
  19. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
  20. Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych Towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane w formie gwiazdek od 1 do 5.
  21. Zamówienie subskrypcyjne - zamówienie utworzone automatycznie w ramach Subskrypcji.
  22. Subskrypcja - usługa elektroniczna pozwalająca na automatyczne tworzenie Zamówień subskrypcyjnych określonych Towarów, zgodnie z wybraną przez Klienta powtarzalnością, bez konieczności skłania odrębnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji.
  23. Płatności cykliczne - to płatności realizowane w sposób automatyczny, w określonych cyklach, stosowane do opłacania Zamówień subskrypcyjnych. Realizowane, na podstawie zgody, która została udzielona przez Kupującego podczas rozpoczęcia Subskrypcji
 1. ZAMÓWIENIA 
  1. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
  2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
  3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
  4. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
  5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
   1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
   2. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
   3. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
   4. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
    1. Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
    2. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
   5. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
   6. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
 1. WYSYŁKA I DOSTAWA
  1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
  3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  4. Przesyłki dostarczane kurierem realizowane są zazwyczaj w ciągu 1-10 dni roboczych. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez kuriera z umów obsługi przewozowej i pocztowej oraz z powodu opóźnień lub niedostarczenia towaru przez producenta/dostawcę. 
  5. Termin dostawy towaru wielkogabarytowego ( deski tarasowe, elewacyjne i inne dostępne w sklepie internetowym Sprzedawcy oraz ujęte w pkt 2.10) każdorazowo ustalany jest indywidualnie i podawany do wiadomości Klienta za pośrednictwem poczty e-mail lub ustalany telefonicznie.
 1. ZWROT TOWARU / ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Nabywca, który zawarł umowę na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art.34 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy przez Nabywcę, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, przed upływem jego terminu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, kiedy towar został uszkodzony mechanicznie. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  3. W przypadku skorzystania ze zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy zwracanego produktu w ciągu 14 dni od daty poinformowania sprzedającego o odstąpieniu od umowy.
  4. Klient odsyła produkty na adres sprzedawcy:

   PRO FUTURO FHU Piotr Wróblewski
   Ul. Wyścigowa 43D/32 26-600 Radom
 1. Koszty opakowania, zabezpieczenia i wysyłki zwracanego produktu ponosi klient bez możliwości ubiegania się o ich zwrot od sprzedawcy.
 2. Zwrot środków za zakup zwracanego towaru nastąpi po otrzymaniu przez sprzedającego nienaruszonego towaru w ustalonym terminie. Zwrotowi nie podlegają koszty transportu wynikające z realizacji zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 3. Produkty w kolorach niestandardowych, które zostały stworzone specjalnie pod zamówienie klienta, nie będące częścią kolorystyki prezentowanej przez nas – jako dystrybutora – czy przez markę produktu – jako producenta – nie podlegają zwrotowi. Produkty te są produktami niestandardowymi, stworzonymi na specjale życzenie klienta, dlatego nie są odpowiednie do dalszej sprzedaży i nie obejmuje ich ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 1. REKLAMACJE I NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
  1. Reklamację z tytułu wady Towaru albo niezgodności Towaru z zawartą Umową sprzedaży na odległość można złożyć:
  2. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  3. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres biuro@wszystkododrewna.com
  4. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
  5. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są w na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
  6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
  7. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
   1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
   2. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
   3. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt.
  8. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  9. Dostarczanie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbywa się na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
   1. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
   2. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
  10. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w terminie 21 dni od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający.
 1. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ
  1.  Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przed potwierdzeniem jej odbioru, w szczególności ocenić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń lub ubytków. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera / kierowcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  2. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzonej przesyłki lub uszkodzonych produktów z przyczyn powstałych w czasie przewozu niezbędnym jest przedstawienie sprzedawcy przez klienta protokołu szkody od firmy doręczającej. Stanowi on podstawę do rozpatrzenia reklamacji przez sklep internetowy. Kupujący może złożyć reklamację z tego tytułu i żądać wymiany produktów w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 1. ZWROTY PŁATNOŚCI I NADPŁATY
  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep do zwrotu należności wpłaconych przez klienta na konto sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni w formie przelewu bankowego na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu.
  3. 8.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
  5. Zwrot za zamówione produkty może nastąpić w całości lub częściowo w zależności od zakresu reklamacji.
 1. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH
  1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i przeznaczone są tylko i wyłącznie dla firmy PRO FUTURO FHU Piotr Wróblewski i ograniczone są do niezbędnego minimum i służą jedynie do identyfikacji kupujących i poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówień.
  2. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia, a także do wszelkich uprawnień wynikających z obowiązującego prawa.
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  4. W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep do celów przewidzianych w wyrażonych zgodach np. w celu informowania klienta o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
  5.  W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania innemu wskazanemu w treści zgody podmiotowi w celu uzyskania przez sklep informacji o satysfakcji klienta z produktu lub obsługi przez sklep.
  6.  Klienci sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 1. NEWSLETTER
  1. Newsletter to usługa polegająca na okresowym przesyłaniu biuletynu informacyjnego i wiadomości o charakterze marketingowym na podany przez klienta adres e-mail. Klient może wyrazić zgodę na subskrypcję (usługę newslettera) i w dowolnym momencie ją odwołać. Subskrypcja dokonywana jest automatycznie, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w zakładce „Twoje konto”. Subskrypcja jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może z niej zrezygnować w każdej chwili.
  2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.  Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów znajdujące się w Sklepie internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania, m.in. do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
  2. przedawca dokłada wszelkich starań, aby przedstawione w Sklepie internetowym informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.
  3. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.